Goede afspraken maken goede vrienden:

Cliënt

 • Wees op tijd;
 • Respectvolle houding (gsm op stil zetten, niet roken, verantwoordelijkheid nemen tot actie);
 • Engagement;
 • Bij afwezigheid tijdig verwittigen, minstens 48u op voorhand of de afspraak wordt aanzien als verricht en zal gefactureerd worden;
 • Duur van het gesprek respecteren;
 • Cash of op voorhand betalen via overschrijving;
 • Honorarium respecteren;
 • Eénmaal akkoord gegeven voor traject kan er geen terugvordering gebeuren;
 • Geen grensoverschrijdend gedrag stellen zowel verbaal als non-verbaal.

Coach

 • Werken volgens de ethische code;
 • Respectvolle houding (de eigenheid van de cliënt respecteren);
 • Integer handelen;
 • Verantwoordelijkheid tonen;
 • Geen grensoverschrijdend gedrag stellen;
 • Gevoel van veiligheid bieden;
 • Indien er enige verandering is bij het aanbieden van je diensten bv. honorarium, dit op voorhand meedelen aan de cliënt;
 • Openstaan voor hulp van derden als dit blijkt nodig te zijn bv. mede-therapeuten

 

Art. 1: Aanvaarding algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden van coaching zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverleningen die door Leen Van Damme worden gesloten.
Elke inschrijving op de nieuwsbrief of  intekening via elke andere weg, alsook elke gemaakte reservatie voor een coaching, workshop, traject of lezing online of telefonisch door de klant betekent dat de klant kennis genomen heeft van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
Betwisting van de algemene voorwaarden dient aangetekend en op straffe van verval  voorafgaand aan de eerste vorm van samenwerking te gebeuren.
De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.

 

Art. 2: Betalingsvoorwaarden 

 1. De facturen opgesteld door Leen Van Damme dienen door de klant betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum of voorafgaand aan de eerste sessie indien die eerder valt op rek.nr BE37 7350 4467 2528.

  Bij het niet naleven van deze betalingsvoorwaarden zal de factuur van rechtswege en zonder in gebreke stelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 40 euro als schadebeding.

  Tevens behoudt Leen Van Damme zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.
  De gerechtskosten als gevolg van de niet-betaling zijn ten koste van de klant.

 2. Indien met de klant schriftelijk of per mail is overeengekomen om te betalen in termijnen dient de betaling van het voorschot voorafgaandelijk aan de eerste sessie betaald te worden + vervolgens dient telkens het afgesproken bedrag per sessie voldaan te zijn voor de aanvang van de sessie (ofwel per overschrijving ofwel contant ter plaatse).

 3. Er is geen betwisting van bedrag mogelijk aangezien dit voorafgaandelijk duidelijk werd meegegeven en hiervoor ofwel mondeling/ schriftelijk akkoord gegeven werd. Alsook wordt de klant telkens doorverwezen naar de website om alles nog eens goed na te kijken vooraleer akkoord te geven (testimonials, algemene voorwaarden, inhoud en aanpak,…)

 4. Elke inschrijving, alsook elke bestelling via mail, website, Messenger, facebook-bericht, … is effectief en brengt betalingsverplichtingen met zich mee.
 5. Bij coach-trajecten en online coaching wordt het totale bedrag betaald voor de aanvang van de coaching.

 

Art. 3: Prijzen/producten 

 1. De prijzen voor coaching, trajecten en de verkochte producten zijn de prijzen die onderling ofwel schriftelijk ofwel mondeling besproken werden.
 2. De prijs van het overeengekomen traject, workshop,… is gebaseerd op de informatie die op het moment van aanvraag beschikbaar is en ook enkel geldig voor dat moment.
 3. Na ontvangst van overeengekomen tarifering, is terugbetaling niet meer mogelijk aangezien het engagement voor het hele traject, workshop,… gegeven werd.
 4. Het transformatietraject wordt over een termijn van 6 maand gespreid. Leen Van Damme behoudt het recht om een pauze toe te staan of af te keuren op een geval per geval basis.

 

Art. 4: Annulering door de klant/niet komen opdagen/te laat komen 

 1. Coachings dienen geannuleerd te worden ten laatste 48 uur op voorhand, zo niet is de klant het volledige bedrag van de sessie verschuldigd.
 2. Bij het niet komen opdagen voor een persoonlijke sessie, een workshop, cursus of traject is de klant het volledige bedrag verschuldigd zoals vermeld op de website, de offerte, het facebook-evenement of elke schriftelijke mededeling van het bedrag. 
 3. Bij annulering van een workshop, traject of cursus met een specifieke begindatum zijn er geen kosten verschuldigd tot 4 weken voor de aanvang ervan.  
  Bij annulering tussen de 4 en de 2 weken voor aanvang van de workshop, het traject of de cursus is de klant 50 % van het volledige bedrag verschuldigd.
  Bij annulering tussen de 2 weken en 7 dagen voor aanvang van de workshop, het traject of de cursus is de klant 75 % van het volledige bedrag verschuldigd.
  Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de workshop, het traject of de cursus is de klant 100 % van het volledige bedrag verschuldigd.
  Als tijdstip van annulering geldt de datum van het aangetekend schrijven aan Leen Van Damme met de vermelding van het annuleren van de workshop, het traject of de cursus.
 4. Leen Van Damme is niet verantwoordelijk wanneer de klant te laat arriveert op zijn afspraak.  De duur van de afspraak kan niet verlengd worden en het volledige bedrag dient betaald te worden.
 5. Indien de duurtijd van de sessie beëindigd is maar het proces nog niet afgerond is, kan het zijn dat verder gegaan wordt met het proces. De benodigde tijd wordt beschouwd als een voortzetting van een nieuwe sessie en dient derhalve eveneens vergoed te worden naargelang de duurtijd.
 6. Leen Van Damme is niet aansprakelijk wanneer de klant een traject vroegtijdig wil stopzetten en het volledige afgesproken bedrag blijft verschuldigd.

 

Art. 5:  Annulering door Leen Van Damme 

 1. Workshops en cursussen kunnen geannuleerd worden als er onvoldoende inschrijvingen zijn, bij ziekte, familiale omstandigheden, overmacht en indien Leen Van Damme voor de uitvoering van haar product afhankelijk is van derden.   Het bedrag wordt integraal terugbetaald.  De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 2. Individuele sessies kunnen verplaatst worden door Leen Van Damme bij ziekte, familiale omstandigheden en overmacht.  De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 3. Leen Van Damme kan ten alle tijden een klant weigeren.

 

Art. 6: Aansprakelijkheid 

 1. De coachings, workshops, cursussen, trajecten,… zijn onder geen beding een vervanging voor medische hulp. Klant blijft verantwoordelijk om de nodige hulp in te schakelen van derden indien blijkt dat hij hier nood aan heeft.
 2. De coachings, workshops, cursussen, trajecten van Leen Van Damme helpen jou in jouw persoonlijke groei.
 3. De klant erkent en bevestigt dat hij/zij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor alle beslissingen die hij/zij voor, tijdens en na het programma zal nemen. Hij/zij erkent dat de verantwoordelijkheid om vooruit te komen in het programma 100% bij zichzelf ligt. Leen Van Damme geeft dan ook geen garanties wat betreft resultaat. De klant aanvaardt en stemt ermee in dat hij/zij een essentieel element in het hele traject is en dat de coach niet kan bepalen wat de klant wel of niet doet. Zowel coach als klant komen echter overeen om naar beste kunnen te handelen en vertrouwen erop dat dit ook voor de ander geldt.
  Leen Van Damme is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat na een individuele coaching, een coachtraject, workshop of cursus.
 4. Leen Van Damme geeft enkel advies.  De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid in de keuzes die hij maakt, de handelingen die hij doet en beslissingen die hij neemt tijdens of na een coaching. 
 5. Leen Van Damme geeft geen garanties dat de diensten die zij aanbiedt de vereisten van de klant zullen inlossen of dat alle klanten tot dezelfde resultaten zullen komen.
 6. Leen Van Damme vraagt uitdrukkelijk om elke medische behandeling/diagnose en medicijngebruik schriftelijk te melden en is niet verantwoordelijk indien de klant deze informatie achterhoudt.
 7. De klant accepteert elke en alle mogelijke risico’s, voorspelbare en niet-voorspelbare, die voort kunnen komen uit het intekenen op een programma dat gericht is op verandering bij de cliënt. Leen Van Damme is hier op geen enkele manier verantwoordelijk voor.

 

Art. 7: Privacy 

Leen Van Damme neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.  Ga naar privacy-verklaring voor een gedetailleerde uitleg.

De coach heeft het recht om een case study van de situatie van de klant of bepaalde resultaten of referenties in de toekomst te gebruiken, maar zonder de identiteit van de klant prijs te geven. De klant zal steeds persoonlijk gevraagd worden of een case studie of referentie met de volledige naam gebruikt mag worden. 

 

Art. 8: Klachten 

Elke klacht over een dienst van Leen Van Damme dient schriftelijk te gebeuren tijdens de dienst of binnen de 24u na de dienst.

De klant gaat akkoord om publiekelijk geen negatieve reacties over de coach of over het programma te maken die de coach en haar zaak op die manier in een slecht daglicht kunnen stellen. Dit geldt eveneens voor sociale media, vermits dergelijke uitspraken verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wanneer er opmerkingen of frustraties zijn, gaat de klant akkoord om hiermee rechtstreeks naar de coach te komen en deze uit te spreken, zodat de coach de klant hierin tegemoet kan komen.

 

Art. 9: Betwistingen 

In geval van betwisting van de facturen en/of de diensten van Leen Van Damme zijn enkel het vredegerecht Aalst of de rechtbank van Dendermonde bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  Op al de overeenkomsten van Leen Van Damme is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.